Konzultant a riešiteľ environmentálnych záťaží

 

Čo vám vieme poskytnúť?

 1. Firma RNDr. Miroslav Drahoš – HYDROS, s.r.o. vám vie poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné pri určovaní zodpovednosti za „vašu“ environmentálnu záťaž.

  Prečo je to dôležité?

  Skôr, než sa ako majiteľ pozemku s environmentálnou záťažou stanete zodpovedný/í za environmentálnu záťaž, musí prebehnúť správne konanie na miestne príslušnom krajskom úrade životného prostredia. V správnom konaní je ten správny priestor a správny čas na využitie sily informácií. Tieto informácie môžu priviesť správny orgán k rozhodnutiu, že „vaša“ environmentálna záťaž nie je vôbec vaša, lebo sa našiel pôvodca environmentálnej záťaže, alebo jeho právny nástupca, alebo zo zákona nemôžete byť určený/í za povinnú osobu, nakoľko sa splnili zákonom stanovené podmienky.

  Využite naplno silu informácií! Nechajte sa zastupovať v správnom konaní!

 2. Firma RNDr. Miroslav Drahoš – HYDROS, s.r.o. s vami môže riešiť problematiku environmentálnej záťaže, pokiaľ ste už jednoznačne za ňu zodpovedný/í.

  Aký je postup riešenia environmentálnej záťaže?

  • Vypracovať Plán prác – návrh a obhájiť ho v správnom konaní.
  • Vypracovať projekt prieskumu znečistenia (projekt geologického prieskumu životného prostredia).
  • Realizovať geologický prieskum životného prostredia ukončený záverečnou správou, ktorej súčasťou bude aj analýza rizika, návrh sanácie environmentálnej záťaže a jej približná cena.
  • Vypracovať projekt sanácie environmentálnej záťaže so štúdiou uskutočniteľnosti, s harmonogramom sanačných prác a s ocenením sanačných prác.
  • Realizovať sanáciu environmentálnej záťaže a sprievodný sanačný monitoring (monitoring geologických faktorov životného prostredia).
  • Vypracovať záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže s aktualizáciou analýzy rizika a s návrhom posanačného monitoringu.
  • Zabezpečiť rozhodnutie správneho orgánu o ukončení realizácie plánu prác.
  • Vypracovať projekt a realizovať posanačný monitoring podľa podmienok rozhodnutia správneho orgánu.
  • Zabezpečiť výmaz environmentálnej záťaže z registra B environmentálnych záťaží.
 3. Firma RNDr. Miroslav Drahoš – HYDROS môže pre vás vykonávať odborný geologický dohľad nad sanáciou environmentálnej záťaže, ktorú pre vás vykonáva iný zhotoviteľ geologických prác.
 4. RNDr. Miroslav Drahoš môže pre vás vypracovať znalecký posudok vo veci environmentálnej záťaže, nakoľko je znalcom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov ministerstva spravodlivosti SR v odbore ochrana životného prostredia, odvetvie čistota vôd a odhad škôd v životnom prostredí.

Metodika riešení

Pri riešení environmentálnych záťaží využíva firma RNDr. Miroslav Drahoš – HYDROS, s.r.o. numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody a numerické modelovanie transportu znečistenia rozpusteného v podzemnej vode v bezprostrednej spolupráci s firmou Prvá Modelovacia, v.o.s.. Vďaka počítačovým simuláciám sa riešenie environmentálnej záťaže stáva lacnejším a efektívnejším. Spolupracujúca firma Prvá Modelovacia, v.o.s. s konateľom prof. Ing. Karlom Kováříkom, CSc. sú priekopníkmi závádzania virtuálnej hydrogeológie do hydrogeologickej praxe na Slovensku a priekopníkmi zavádzania najmodernejších numerických metód riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc prúdenia podzemnej vody a transportu znečistenia do európskej environmentálnej hydrogeológie. Zoznam vybraných publikácií a projektov nájdete na stránke o firme.

S prípadnými otázkami neváhajte Dr. Drahoša kontaktovať telefonicky alebo emailom..