Konzultant a riešiteľ environmentálnych záťaží

 

Environmentálne záťaže

environmentálna záťaž

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, alebo nesprávnym nakladaním s odpadom.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete na stránke o environmentálnych záťažiach, popis služieb poskytovaných firmou RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS je k nahliadnutiu na stránke ponuka služieb, zdroje doplňujúcich informácií nájdete kliknutím na užitočné odkazy.


RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS, s.r.o.

Firma HYDROS vznikla v roku 1990 a počas jeho plodnej profesionálnej praxe bol RNDr. Miroslav Drahoš medzi iným:

 • zodpovedným riešiteľom 10-ročnej sanácie podzemných vôd a zemín vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť
 • zodpovedným riešiteľom monitoringu podzemných vôd na všetkých lokalitách Slovenska s pobytom vojsk bývalej Sovietskej armády
 • spoluriešiteľom 19 rokov trvajúcej sanácie zemín a podzemných vôd na lokalite Sliač-Vlkanová
Jeho nepretržitá odborná geologická práca od r. 1975 v oblasti znečistenia podzemných vôd a zemín, spolupráca s excelentnými firmami a expertmi dáva firme RNDr. Miroslav Drahoš – HYDROS, s.r.o. punc kompetentnosti pri riešení i tých najnáročnejších environmentálnych záťaží.

Kontaktné informácie nájdete na tejto stránke.

Zoznam vybraných publikácií

 1. Kovářík K. – Drahoš M.: Interpretácia hydrogeologických údajov pomocou numerického modelovania, Seminár Zpracování a interpretace dat, Litomyšl, 2006
 2. Drahoš M. – Kovářík K. – Tometz L.: Modelovanie ako moderný nástroj pre rizikovú analýzu podzemných vôd, Podzemná voda, Vol.11, str. 189-194, 2005
 3. V.Méry, K.Kovářík, M.Drahoš: Nové Zámky, sanačné práce, Podzemná voda, roč.IV, č.2, str.61-66, 1998
 4. L.Tometz, K.Kovářík, M.Drahoš: Optimálne podmienky využívania a ochrana vodného zdroja Boťany, Podzemná voda, roč.III, è.2, str.76-84, 1997
 5. K.Kovářík, M.Drahoš: Možnosti spojenia metódy hraničných prvkov a metódy náhodnej prechádzky pre modelovanie šírenia sa látok v podzemnej vode, Zborník konferencie "Geotechnika - Geotechniques", str.75-76, Ostrava 1996.
 6. K.Kovářík, M.Drahoš: Numerické modelovanie vplyvu podzemnej tesniacej steny na kontamináciu podzemnej vody v súvislosti s výstavbou vodného diela Žilina, zborník konferencie Geotechnické problémy životného prostredia, Bratislava, str.205-210, 1995
 7. K.Kovářík, M.Drahoš: Stanovenie disperzných koeficientov modelovaním hydrodynamickej disperzie, Geologický průzkum, roč.28, č.7, str.201-202, 1986
 8. K.Kovářík, M.Drahoš: Evaluation of Dispersion Coefficients by Modelling of Hydrodynamic Dispersion, Memoires of XIX. Congress IAH, 2.časť, str.433-439, K.Vary 1986
 9. V.Banský, K.Kovářík, M.Drahoš: Problematika použitia metódy konečných prvkov v hydrogeológii, Mineralia Slovaca, 1977
Banská Bystrica Katalog firem - kvalitní zpětný odkaz! Add Url to Yahoo